داروي منستروگل -menstrugol كه از عصاره ي كرفس رازيانه  و زعفران به دست آمده در كاهش درد و ديگر علائم قبل از قاعدگي ونيز دوران پريود موثر است.

شكل دارويي:

كپسول 500mg..Cap:

تركيبات موجود در داروي منستروگل:

عصاره خشك انيسون(رازيانه)،كرفس وزعفران

مواد مؤثره:

آنتول ، استراگول ، متيل کاو يکول ، آپی ئين ، آپی ژنين ، ميريستين ، ليمونن ، سينئول ، سافرانال ، کروسين و پيکروکروسين

موارد مصرف داروي منستروگل:

برطرف كننده درد واسپاسم دوران قاعدگي

روش مصرف داروي منستروگل:

در مواقع لزوم روزي سه بار وهر بار 1 تا 2 كپسول همراه با آب

مكانيسم اثر داروي منستروگل:

آنتول موجود در ميوه انيسون عامل اصلي خاصيت ضد اسپاسم اين دارو است. نحوه اثر آن روي عضلات صاف مربوط به اثر كلسيم است وشدت انقباضات دستگاه گوارش را كاهش مي دهد.اثر ضد اسپاسمي وضد درد تركيبات مؤثر در تخم كرفس نيز ثابت شده است.

عوارض جانبي داروي منستروگل:

در افراد حساس ممكن است موجب بروز واكنش هاي آلرژيك گردد.

تداخل دارويي:

نا شناخته است اما با توجه به حضور عصاره رازيانه که موجب القای سسيستم آنزيمی سيتوکروم P450 می شود احتمال تداخل با داروهايی که متابوليسم آنها کبدی و از طريق سيستم فوق است بايد در نظر گرفته شود.

موارد منع مصرف واحتياط:

در افراد مبالا به انسداد مجاري صفراوي وناراحتي كيسه صفرا با احتياط مصرف شود.

شركت سازنده :

گل دارو

منابع :

فرهنگ دارويي ايران فارما

Goldaru-co.com

fa.wikipedia.org