يوگا و تعدادي از حركات بدني آن(آسانا:Asana) تاثير مثبت مهمي در رفع علائم وبهبود هموروئيد(بواسير) دارند. هموروئيد يا بواسير اختلال عروقي آزار دهنده اي است كه بنا به علل گوناگون از جمله بي تحركي و درنتيجه يبوست مزمن به وجود مي آيد.

فرايند درمان اختلالات عروقي در هموروييد و رهايي از عوارض آن شامل تغييرات در رژيم غذايي ،داروهاي گياهي ،گياهان دارويي ونيز نشستن در لگن آب گرم  حداقل به مدت 10 دقيقه در روز  وهمچنين كمپرس محل با چاي غليظ تازه دم(با استفاده از يك گاز كه به چاي آغشته شده است) كه در قسمت هاي مختلف در همين سايت به طور مشروح به آن پرداخته ايم. اما تعدادي از حركات بدني در يوگا(آسانا:Asana) نيز تاثير مثبت مهمي در رفع علائم وبهبود هموروئيد(بواسير) دارند. اين حركات شامل: Talasana (Palm Tree Pose):وضعيت درخت نخل، Sarvangasana (Shoulder Stand Pose):ايستادن روي شانه، Ustrasana (Camel Pose):وضعيت شتر، Navasana (Boat Pose): وضعيت قايق، Urdhva Dhanurasana (Wheel Pose): حركت چرخ، Tadasana (Mountain Pose):وضعيت ايستادن صحيح يا كوه، Uttanasana (Standing Forward Bend Pose): وضعيت خم شدن به جلو .

اين آسانا ها بايستي به طور منظم وهر روز به تعداد كافي انجام شوند تا تاثير گذار باشند.

وضعیت درخت نخل  talasana: the palm tree posture

تالا به معني نخل در زبان سانسكريت است.در اين وضعيت بدن مانند تنه ي درخت نخل صاف و به سمت بالا كشيده مي شود.

تكنيك انجام تالاسانا.

1 راست بايستيد

2  پاهاي خود را كمي و به اندازه ي عرض شانه ها باز نگه داريد.سر بايد صاف ونگاه مستقيم به جلو باشد.

3 در ضمن عمل دم ،دستها را بالاي سر بكشيد در حاليكه كف دستها رو به هم قرار دارد.

4  پاشنه هاي پا را نيز بالا برده وتعادل خود را حفظ كنيد.

5تا زماني كه مي توانيد تعادل خود را حفظ كنيد روي انگشتان پا بايستيد.

6 در حاليكه تعادل خود را حفظ مي كنيد،به آرامي عمل دم و بازدم را انجام دهيد.

7 تعادل بدن را روي نوك انگشتان پا حفظ كرده و بدن صاف وكشيده ونيزدستها را از شانه تا نوك انگشتان بكشيد(كف دستها روبروي هم)

8 پاشنه هاي پا راهم تاجائيكه امكان دارد ومي توانيد تعادل خود را حفظ كنيد بكشيد.

9 سر وگردن را به آرامي به سمت عقب خم كرده وبه باتلا نگاه كنيد.

10 حال در حاليكه نفس خود را حبس كرده ايد تا زمانيكه مي توانيد تعادل خود را هم حفظ كنيد.

11 سپس به آرامي حين عمل بازدم دستها وپاشنه ها را پايين آورده و سر وگردن را به سمت جلو خم كنيد وبدن را ريلكس(شل وآرام) كنيد.

 

وضعیت شتر ustrasana:camel pousture

1 روي زمين زانو بزنيد زير زانوهاي خود يك پتوي نازك چندلا يا يك بالش كوچك وكوتاه قرار دهيد .پاها را به اندازه ي عرض لگن ازهم باز كنيد ودستها را روي باسن قرار دهيد.

2 درحاليكه  عمل دم را انجام مي دهيد ستون فقرات خود را تا بالاي سر بكشيد.

3 هم زمان با بازدم  وخم كردن ستون فقرات دستها را يكي يكي بالاي سر كشيده وسپس به پاشنه برسانيد. مبتديان كه نمي توانند دستها را به پاشنه ها برسانند بايستي يا دستها را دوطرف ران قفل كرده ويا با تكيه دادن آرنج ها به نشيمنگاه صندلي كه پشت سرشان قرار دارد خم شدن به عقب را انجام دهند.

4 سپس عضلات باسن . بالاي كمر را سفت كنيد وآن را تو بكشيد به نحوي كه باسن از زانو ها جلوتر قرار گيرد اين كشش را در تمام عضلات جلوي بدن احساس كنيد. دهان را براي پيشگيري از فشار بر گلو باز نگهداريد

5  با رها كردن يكي يكي دستها و كشيدن آنها بالاي سر از وضعيت خارج شويد

6 در وضعيت كودك قرار بگيريد وبه آرامي تنفس كنيد.

مهم است بدانيم براي انجام اين حركت ابتدا بايد بدن وبويژه عضلات پشتي وكمر را گرم نمود تا آسيبي وارد نشود.

 

ایستادن روی شانه :sarvangasana:the shulder stand

1 به پشت دراز بكشيد در حاليكه نفس عميق مي كشيد پا هاي خود را صاف بالا آورده وبكشيد  تا انگشتان پا رو به سقف باشد.

2 وزن بدن روي شانه ها وپشت گردن قرار گرفته و بدن بوسيله آرنجها درحاليكه كف دستها دوطرف ستون فقرات قرار دارند حمايت مي شود.

3 در اين وضعيت به مدت حدود 2 دقيقه تنفس شكمي عميق انجام دهيد .تمركز خود را روي غده تيروئيد نگه داريد.محل آن در مردان پشت سيب آدم ودر زنان نيز در همان ناحيه است يعني چند سانتيمتر بالاتر از گودي گردن.

4 براي برگشت از اين حالت در حين بازدم بايستي زانوها را خم نموده به نحوي كه ستون فقرات نيز خم شود سپس كف دستها را روي زمين قرار دهيد وبعد ابتدا كف پاها وسپس پاها را دراز كرده ودر حالت خوابيده به پشت قرار گيريد.

5 مدت انجام اين حركت بين 15 ثانيه تا 5دقيقه است وبايستي هر هفته 15 ثانيه به مدت انجام حركت اضافه كنيد

احتياط:در افرادي كه اختلالات تيروئيد   يا زكام مزمن و ترشحات دائمي از بيني دارند ممنوع است اين افراد يا كساني كه انجام اين حركت براي آنها سخت است وهنوز قادر به انجام آن نيستند مي توانند از وضعيت بر گرداني قلب (Viparitakarani Mudra) استفاده كنند.

 

برگردانی قلب viparitakarani mudra

آسانا ها(وضعيت ها يا حركات) سبب افزايش قدرت واستقامت بدني وعضلاني ميشوند درحاليكه مودراها سبب ايجاد تعادل وثبات مي باشند

براي انجام اين حركت :

1 ابتدا به پشت دراز بكشيد

2 سپس به آرامي پاها وپشت را بالا بياوريد

3 دستها را روي باسن قراردهيد تا از پشت وستون فقرات حمايت كنند

4  چشمان خود را ببنديد و تنفس شكمي عميق انجام دهيد

5 تمركز خود را روي غدد جنسي حفظ كنيد

6 در اين وضعيت 2 دقيقه بمانيد

7 توضيح مهم اينكه مي توان اين حركت را باقرار دادن يك بالش زير باسن وكمر وقرار دادن پاها روي ديوار نيز انجام داد

منابع

life-care.weebly.com

parentingweekly.com

yogajournal.com

anandashakti.com

cnyhealingarts.com

yoga.isport.com

abc-of-yoga.com