تعیین روز تخمک گذاری با استفاده از Ovulation Test  

دقیقا 4ساعت قبل از تخمک گذاری و هنگامی که رشد فولیکولها به حداکثر خود رسیده است میزان هورمون استرادیول(نوعی استروژن) نیز به بیشترین مقدار خود می رسد .این مقدار بالای هورمون استرادیول که از فولیکولها ترشح شده است  به هیپوتالاموس و هیپوفیز در مغز پیامهایی مخابره می کند و در نتیجه واکنش و حساسیت این قسمتها ناگهان میزان ترشح هورمون LH افزایش می یابد که به این حالت LH Surge می گویند.این افزایش ناگهانی هورمون LH تقریبا 24 ساعت بعد از اوج استرادیول (peak) اتفاق می افتد.این زمان تقریبا پایان مرحله فولیکولی و همزمان با پاره شده فولیکول غالب و تخمک گذاری است که تقریبا 16 تا 18 قبل از تخم گذاری رخ می دهد.

 

در حقیقت کیتهای تخمک گذاری همین افزایش ناگهانی LHرا می سنجند و با نشان دادن آن می توانند وقوع تخمک گذاری را پیش گویی کنند.

 

  نکات استفاده از کیت تخمک گذاری:

 

بهترین زمان جمع آوری نمونه ادرار: 10 صبح تا 8 شب و اغلب در 3 تا 4 روز پشت سر هم است.

 

اولین ادرار صبح به هیچ وجهبرای این منظور مناسب نیست.

باید درروزهای بررسی تخمک گذاری ،تقریبا در یک ساعت مشخص  اقدام به نمونه گیری ادرار کرد.

بعد از مثبت شدن کیت ،بهترین زمان اقدام به بارداری16 تا 36 ساعت بعد  است.

 

بهتر است نمونه ادرار بلافاصله برای بررسی تخمک گذاری استفاده شود.

 

حداکثر مدت نگه داری نمونه قبل از انجام تست در حرارت اتاق تا 8 ساعت و در یخچال تا 24 ساعت است.

 

 

  از چه روزی در هر سیکل قاعدگی می توان از کیت تخمک گذاری استفاده کرد؟

طول دوره – 16= روز شروع جمع آوری نمونه و استفاده از کیت تخمک گذاری

نکته تا هنگامی که  هر دوخط کیت پررنگ نشده اند بیش از 24 ساعت تا تخمک گذاری فاصله دارید.