سالهاست كه نوجواني دوراني دشوارتر از دوران كودكي محسوب مي شود، مرحله اي كه با پيچيدگي رواني توام و قابل مطالعه علمي است .

بلوغ در پسران قبل از هر چيز دوران تغييرات سريع جسماني، جنسي، رواني، شناختي و اجتماعي است. تغييرات جسماني بلوغ، از جمله بلوغ جنسي و جهش نموي نوجواني از طريق افزايش كاركرد هورمونهاي فعالي كه به كمك غده هيپوفيز مترشح مي شود آغاز مي شود. اين هورمونها ساير غدد مترشحه داخلي را تحريك مي كند و اين غدد هورمونهاي مربوط به رشد و جنسيت را كه شامل آندروژن، استروژن و پروژسترون است توليد مي كند. سن شروع و دوران جهش نموي نوجواني در قد و وزن در ميان كودكان بهنجار فرق مي كند. سن متوسط شروع اين دوران در دختران يازده سالگي و در پسران 13 سالگي است، ميزان رشد يك سال بعد از اين به اوج خود مي رسد.

سن شروع بلوغ جنسي نيز در نوجوانان متفاوت است. در پسري كه درحد متوسط است، بلوغ جنسي با افزايش ميزان رشد بيضه ها و كيسه بيضه و ظاهر شدن موهاي زهاري و به دنبال آن بزرگ شدن آلت جنسي مردانه، رشد موهاي بدن و صورت، بم شدن صدا، توليد اسپرم و احتلام شبانه و نيز مردانه تر شدن ساخت بدن آغاز مي شود. نعوظ غير قابل كنترل و اولين انزال (احتلام شبانه) ممكن است بعضي از پسران نوجوان را نگران كند. پسران نوجواني كه دير بالغ مي شوند در مقايسه با آنهايي كه زودتر بالغ مي شوند يا بلوغشان به موقع و معمولي است دچار مشكلات اجتماعي و رواني بيشتري مي شوند.

بلوغ چگونه اتفاق مي‌افتد ؟

 در شروع و كاركرد بلوغ، يك برنامه ريزي مغزي مسئول مي‌باشد.

 ساعت رشد و تكامل در مغز، فرايند بلوغ را هدايت و تنظيم مي‌كند.

 به عبارتي بلوغ در اثر رسيدگي سيستم عصبي مركزي است كه شروع مي‌شود.

 تغييرات بلوغ در دختران و پسران قدري متفاوت است.تغييرات بلوغ در پسران بين سال هاي 10 و 16 زندگي رخ مي‌دهد. معمولا دو سال ديرتر از دختران شروع مي‌شود. طول مدت تحولات در پسران طولاني تر است و منجر به قد بلندتر پسران در مقايسه با دختران مي‌شود.

 

 

 

 

 

 چگونگي مراحل بلوغ در پسران

به اين ترتيب مي توان مراحل بلوغ پسران را به اين صورت توضيح داد.

اولين علامت بلوغ در پسران  رشد بيضه هاست كه اغلب در 5/9 سالگي شروع وتا 20 سالگي ادامه مي يابد

كمي بعد از رشد بيضه ها آلت تناسلي نيز رشد مي كند واين مورد در افراد مختلف متفاوت است

نعوظ: پس از كامل شدن رشد بيضه ها وآلت تناسلي با تحريك جنسي وتجمع خون در عروق دستگاه تناسلي سبب بزرگتر وسفت شدن آن مي شود

احتلام:پس از رشد بيضه ها وآلت تناسلي توليد اسپرم ها آغاز مي شود معمولا خروج مايع مني در خواب اتفاق مي افتد وچگونگي برخورد والدين وآموزش ايشان درمورد فرزند بسيار مهم است.به اين منظور بايستي قبلا فرزند تان را آگاه كرده باشيد

رشد جسمي وقد در پسر ها ديرتر وطولاني تر اتفاق مي افتد وبه همين دليل به طو.ر كلي مردان معمولا بلند قد تر از زنان مي باشند.افزايش سريع قد در سالهاي ابتداي بلوغ شروع مكي شود ومعملا در سن 5/12 است وتا 18 سالگي ادامه دارد.اين افزايش قد تقريبا 5/9 سانتيمتر در سال استرشد قدي در بيشتر مواقع از پاها و دستها شروع شده سپس ساق پا ورانها را دربر مي گيرد. رشد قفسه سينه وتنه وشانه ها در آخر اتفاق مي افتد.در اين زمان رشد ناموزون است واغلب پستانها وبيني نيز رشد ميكنند ولي جاي نگراني نيست چراكه در پايان بلوغ توازن اندام وظاهر مردانه بوجود خواهد آمد.

رويش موهاي زهار حدود يك سال پس ازرشد آلت تناسلي ابتدا به صورت نازك وظريفق وسپس ضخيم تر وتيره تر اتفاق مي افتد.

رويش موهاي زير بغل و افزايش موهاي بدن پساز موهاي زهار اتفاق مي افتد

رويش ريش وسبيل در حدود 14 سالگي آغاز وتا18 سالگي تقريبا كامل مي گردد

توليد چرب در پوست به خاطر هورمونهاي جنسي مردانه افزايش يافته وسبب بروز جوش در صورت وتنه مي گردد همچنين توليد عرق به ويژه در ناحيه زير بغل افزايش يافته ودر صورت عدم رعايت بهداشت به سرعت توليد بوي نامطبوع مي نمايد

تغييرات صدا به خاطر تغييرات طنابهاي صوتي در اثر ترشح هورمون تستوسترون است وابتدا باعث خشونت وسپس بم وزيباتر شدن صدا مي شود.

تغييرات عضلات بدن بويژه در قفسه سينه شانه ها ساق پا وبازوها و... باعث مي شود كه اندام مردانه  وافزايش قدرت عضلاني ايجاد شود