دختر مي خواهيد يا پسر؟ تعيين جنسيت جنين همواره يكي از خواسته هاي والدين بوده است، تعيين جنسيت با روش هاي گوناگون انجام مي شود دختر مي خواهيد يا پسر، اين پرسش همواره ذهن مادران و پدران ...
1 2